Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat proiectul de OUG care modifică mai multe dintre prevederile Codului Fiscal. În mare, sunt schimbările despre care s-a vorbit în ultima perioadă, mai precis creșteri de taxe și impozite.

Firmele și prosoanele fizice din România vor plăti un impozit pe dividende majorat substanțial, de la 5% la 8%, relatează economica.net

De asemenea, băuturile răcoritoare se vor scumpi, cel mai probabil, în condițiile în care producătorii de băuturi nu vor mai beneficia de TVA redus, iar acciza pe țigarete datorate va crește de la un minimum de 97% la un minimum de 100%. Sunt doar tri dintre prevederile cuprinse în proiectul de OUG lansat în noaptea aceasta în dezbatere de către MFP. Schimbările ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2023.  Iată principalele modificări.

 • Impozitul pe profit Se propune extinderea facilității privind scutirea de impozit a profitului investit și pentru investițiile în active utilizate în activitatea de producție și procesare, activele reprezentând retehnologizare, pentru stimularea contribuabililor de dezvolta noi capacități de producție, și de a le moderniza pe cele existente. În contextul în care prevederile art. 48 alin.(31) din Codul fiscal se abrogă, se impune corelarea tehnică a prevederilor art. 22 alin. (4) din Codul fiscal.
 • Impozitul pe dividende. Regimul fiscal aplicabil dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române/persoane
  juridice rezidente într-un alt stat membru al UE Se propune majorarea cotei impozitului pe dividende, de la 5% la 8%, pentru dividendele distribuite/plătite între persoane juridice române, precum și pentru cele distribuite/plătite nerezidenților.
  Totodată, pentru evitarea declanșării procedurii de infringement împotriva României, din perspectiva nerespectării principiului nediscriminării prevăzut de TFUE, se propune modificarea prevederilor art. 43 alin. (4) și a dispozițiilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în scopul asigurării unui regim național de scutire, egal și echitabil, pentru dividendele interne și transfrontaliere, plătite de un rezident român, în ituații comparabile.
  Astfel, pentru acordarea regimului de scutire a dividendelor plătite între
  persoane juridice române, la data plății dividendelor, se solicită îndeplinirea rmătoarelor condiții:
  pentru persoana juridică beneficiară a dividendelor:
 •  deține minimum 10% din titlurile de participare ale persoanei juridice române care plăteşte dividendele, pe o perioadă de un an împlinit până la
  data plății acestora inclusiv;
   este constituită ca o „societate pe acțiuni”, „societate în comandită pe acțiuni”, „societate cu răspundere limitată”, „societate în nume colectiv”,
  „societate în comandită simplă” sau are forma de organizare a unei alte persoane juridice aflată sub incidența legislației române;
   plătește, fără posibilitatea unei opțiuni sau exceptări, impozit pe profit sau orice alt impozit care substituie impozitul pe profit. pentru persoana juridică care plăteşte dividendele:
   este constituită ca o „societate pe acțiuni”, „societate în comandită pe acțiuni”, „societate cu răspundere limitată”, „societate în nume colectiv”,
  „societate în comandită simplă” sau are forma de organizare a unei alte persoane juridice aflată sub incidența legislației române;
   plătește, fără posibilitatea unei opțiuni sau exceptări, impozit pe profit sau orice alt impozit care substituie impozitul pe profit.
 • Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
  Modificările sistemului de impozit pe veniturile microîntreprinderilor promovate prin proiectul de ordonanță sunt:
   reducerea plafonului veniturilor obținute în anul precedent, de la 1 000 000 euro la 500 000 euro;
   instituirea condiției ca microîntreprinderea să aibă cel puțin un salariat, situație în care este necesară eliminarea cotei de impozitare de 3%;
   instituirea unei condiții de deținere de titluri de participare de către același acționar/asociat la cel mult trei microîntreprinderi, în cazul acționarilor
  asociaților care dețin mai mult de 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot;
   limitarea la 20% a veniturilor obținute din consultanță și management;
   excluderea din sfera de aplicare a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor a persoanelor juridice care desfășoară activităţi: în domeniul bancar, în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, inclusiv activităţi de intermediere în aceste domenii, în domeniul jocurilor de noroc, precum și a persoanelor juridice române care desfăşoară activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale;
   eliminarea posibilității de opțiune pentru aplicarea impozitului pe profit în ituația în care erau îndeplinite condițiile legate de valoarea capitalului ocial și a numărului de salariați;
 • Impozitul pe venit și contribuții sociale obligatorii
  1. Se propune abrogarea prevederii potrivit căreia persoanele fizice care
  desfășoară activități sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016
  privind impozitul specific unor activități, în cursul unui an sunt scutite la plata
  impozitului pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor, având în
  vedere atât abrogarea Legii nr. 170/2016 la data de 1 ianuarie 2023, cât și faptul că
  din analiza efectelor aplicării măsurii, a rezultat faptul că aceasta nu a condus la
  atingerea obiectivului estimat, fiind aplicată pentru un număr redus de
  contribuabili.
  Se propune revizuirea reglementării privind acordarea facilităților fiscale în
  sectorul construcții, precum și în sectorul agricol și în industria alimentară în sensul
  în care vor beneficia de facilitățile fiscale, numai persoanele fizice care obţin
  venituri din salarii şi asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de
  muncă încheiate cu angajatori care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60
  pct. 5 și pct. 7 din Codul fiscal. Prevederea intră în vigoare la data 1 ianuarie 2023
  și se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023.
  2. Se propune revizuirea reglementării privind acordarea facilităților fiscale în
  sectorul construcții, în ceea ce privește condiția referitoare la calculul cifrei de
  afaceri, în sensul în care raportarea are în vedere doar informații/date din anul
  curent. Astfel, se are în vedere principiul conform căruia facilitățile fiscale se
  acordă în perioada în care se realizează efectiv activitățile menționate la codurile
  CAEN precizate în actul normativ, urmărindu-se ca salariații care contribuie în
  perioada de raportare într-un procent semnificativ la realizarea a minim 80% din
  cifra de afaceri totală reprezentând activități de construcții să beneficieze de scutiri,
  respectiv calculul să fie realizat în timp real și nu având la bază date istorice.
  3. Se propune modificarea plafonului până la care se acordă facilitățile fiscale
  în domeniul construcțiilor, sectorul agricol şi în industria alimentară, respectiv de la
  30.000 lei lunar la 10.000 lei lunar, inclusiv. Pentru partea din venitul brut lunar ce
  depăşeşte 10.000 lei nu se aplică facilităţile fiscale.
 • Deducerea personală de bază se acordă pentru persoanele fizice care au
  un venit lunar brut de până 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut
  pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna de realizare a venitului.
  Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii ce depășesc nivelul reprezentând un venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul
  salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna de realizare a venitului nu se acordă deducerea personală.

Publică un comentariu

Comentariu