Aleșii locali din municipiul Mediaș se întrunesc miercuri, 25 ianuarie 2023, la prima ședintă ordinară din acest an. Pe ordinea de zi sunt 29 de proiecte, cele mai mult privind bugetul local.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local, a bugetului creditelor interne, a bugetului creditelor externe, a bugetului fondurilor externe nerambursabile și bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei obiectivelor de investiții şi a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2023.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 384/2022.

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare a masei lemnoase pe picior către agenți economici și a masei lemnoase fasonate către populație, material lemnos provenit din tăieri de produse accidentale în anul 2023, din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Mediaș.

5. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaș a unor obiective de investiții finalizate, precum și completarea Listei Bunurilor de retur din anexa ce face parte integrantă a „Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă şi canalizare nr. 16621/2007”.

6. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate și completarea anexei nr. 3.2. care face parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Curse Regulate în Municipiul Mediaș nr. 1810/01.02.2019.

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractuale a contractului de administrare nr. 77/2013 încheiat între Municipiul Mediaș și Direcția de Asistență Socială Mediaș pentru imobilele (pavilioanele S+S2) situate în Mediaş, Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 17.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, întocmit de către Ocolul Silvic Mediaş, în calitate de administrator al fondului forestier proprietate publică a Municipiului Mediaş.

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de administrare nr. 54/2008 încheiat între Municipiul Mediaș și Direcția de Asistență Socială Mediaș.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei preliminare de priorități pe anul 2023, a solicitanților, rezultată în urma departajării, care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii, proprietatea privată a Statului Român și aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș.

11. Proiect de hotărâre privind actualizarea profitului rezonabil pentru Contractul de delegarea gestiunii serviciului de transport public local cu nr. 1810/01.02.2019.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare, a Devizului General și a Listei de investiții prioritare, care vor face obiectul proiectului „Soluţie digitală de contorizare apă potabilă în Regiunea Nord și Nord-Est a Județului Sibiu, zona de operare a S.C. Apa Târnavei Mari S.A”.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, revizuit conform Action Completion Note PJ/JASPERS/2022-2022-09223/ET/JH/jo și aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 6.09.2022, a Indicatorilor tehnico-economici, a Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și apă uzată precum și a Listei prioritare de investiții, pentru obiectivul de investiții „Proiect Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni Județul Sibiu” în cadrul POIM 2014-2020.

14. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Piața Prim-Com S.A. Mediaş de a vota „pentru” la punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței AGOA din data de 30.01.2023, prima întrunire, respectiv 31.01.2023, a doua întrunire.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetului finanțat parțial din venituri proprii rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul 2022 al unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș.

16. Pivind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetului finanțat din fonduri europene nerambursabile rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul 2022 al unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetului finanțat integral din venituri proprii rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul 2022 al Spitalului Municipal Mediaș.

18. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Municipiului Mediaș, propuse să funcționeze în anul şcolar 2023-2024.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Bugetului Participativ în Municipiul Mediaș „Și eu decid pentru Mediaș”.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, în anul 2023, la Unitatea de Asistență Medico-Socială Mediaș.

21. Proiect de hotărâre privind acordarea de suport şi sprijin material sub forma de alimente de bază persoanelor vulnerabile, cu domiciliul în Mediaş şi sat aparținător Ighişu Nou.

22. Proiect de hotărâre privind premierea familiilor cu domiciliul în Mediaş şi sat aparținător Ighişu Nou care vor împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2023.

23. Proiect de hotărâre privind acordarea de suport și sprijin persoanelor vârstnice cu domiciliul în Mediaş şi sat aparținător Ighişu Nou, care vor împlini 80 de ani de viață pe parcursul anului 2023, în vederea creșterii calității vieții.

24. Proiect de hotărâre privind premierea persoanelor cu domiciliul în Mediaş şi sat aparținător Ighişu Nou care vor împlini vârsta de 100 de ani în cursul anului 2023.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Mediaș, pentru anul 2023.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes local pe anul 2023 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

27. Proiect de hotărâre privind înființarea unor posturi în afara organigramei Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş.

28. Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui pentru ședințele Consiliului Local Mediaş.

29. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză a necesității și oportunității achiziționării unor imobile situate în intravilanul Municipiului Mediaş, str. Nisipului nr. 6 în scopul dezvoltării infrastructurii de locuinţe sociale individuale.

Publică un comentariu

Comentariu