Spitalul Municipal Mediaș, organizează concurs în data 16.07.2024, orele 09:00 -proba scrisă, respectiv 18.07.2023, orele 09:00 – proba practică și interviul, la sediul unității din strada Cloșca nr.2, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, pe perioadă nedeterminată, din statul de funcții:

 • 1 post de economist la biroul contabilitate
 • 1 post de economist la biroul resurse umane

Concursul se va susține la sediul unității din localitatea Mediaș, str. Cloșca nr. 2, județul Sibiu

Concursul constă în următoarele etape:

 1. selectia dosarelor de înscriere: 05.07.2024, orele 13:00;
 2. proba scrisă: 16.07.2024, orele 09:00;
 3. interviul și proba practică: 18.07.2024, orele 09:00 ( proba practică va fi susținută din testare operare calculator)

Pentru a ocupa un post vacant candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) si (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

Condiții generale de participare la concurs:

 

   1. are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
   2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
   3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
   4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
   5. îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
   6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
   7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârsirea infracțiunii sau fața de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
   8. nu a comis infracțiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
   9. persoana să aibă capacitate deplină de exercițiu;

 

Condiţiile specifice privind pregătirea profesională:

 • La concursul pentru posturile de economiști:  diploma de studii superioare de specialitate;
 • Principalele cerinţe: cunoștințe operare calculator (word, excel);
 • Vechime în domeniul studiilor: fără vechime

Principalele cerinţe: conform prevederilor din fişa postului. Fişele de post se pot consulta la sediul unităţii.

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 

   1. formular de înscriere la concurs (PDF, DOCX), conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din HG nr. 1336/2022;
   2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
   3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
   4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor
    specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
   5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
   6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
   7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unițătile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării
    concursului;ț
   8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilitați sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
   9. curriculum vitae, model comun european.

Publică un comentariu

Comentariu