Familiile cu venituri pe cap de membru sub 615 de lei vor putea beneficia de ajutor de încălzire a locuinței pentru încălzirea cu gaze naturale, încălzirea cu energie electrică și încălzirea cu lemne.

Cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței în perioada sezonului rece 2017-2018 vor putea fi depuse la sediul Direcției de Asistență Socială din Municipiul Mediaș, str. Aleea Comandor Dimitrie  Moraru  nr.11 (în   incinta  fostei  şcoli de aviaţie),în perioada 11 octombrie 2017-15  noiembrie  2017de luni până vineri în intervalul orar 08:00-13:00.

Cererea tipizată va fi însoţită de  următoarele acte: o factură de gaz cât mai recentă; copii ale buletinelor de identitate ale membrilor familiei; copii ale certificatelor de naştere; copie după  certificatul de căsătorie; acte din care să rezulte venitul din  luna  septembrie 2017: adeverinţe  de salariu, (fluturaş salariu semnat şiştampilat cu venitul net, inclusiv tichete de masă ), cupoane de şomaj, cupoane de pensie, cupoane indemnizaţiepersoană cu handicap,  etc.;declaraţie  pe  propria  răspundere în cazul persoanelor care nu realizează  nici  un venit;hotărâre judecătorească  definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau de  încuvinţare a adopţiei,  potrivit legii; hotărâre judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului  privind măsura plasamentului,  potrivit  legii; dispoziţiaautorităţii tutelare de instituire a tutelei/curatelei, potrivit legii; alte acte doveditoare după caz: copii ale sentinţei dedivorţşi stabilire pensii de întreţinere, certificate de handicap, certificat de deces, etc., copii ale contractele  de  închiriere,  comodat   sau  concesiune, contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie; împuternicire de la proprietarul  locuinţei în cazul persoanelor care nu sunt proprietare; copie a cărții de identitate a autoturismului/motocicletei; talonul de înmatriculare, în cazul persoanele care deţin autoturism sau motocicletă; adeverinţă eliberată de Direcţia Fiscală Localădin cadrul Primăriei Municipiului Mediaș din care să rezulte dacă familia sau persoana singură are în proprietate cel  puţin  unul dintre  bunurile cuprinse în anexa 4 –  norme metodologice.

De reținut este faptul că titularul cererii de acordare a ajutorului de încălzire trebuie să fie titularul contractului de furnizare a gazului.

Publică un comentariu

Comentariu