Primăria Municipiului Mediaș organizează în data de 07.12.2020, ora 10:00, concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu gradul II la Serviciul Autorizări și Disciplina în Construcții – Direcția Arhitect Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș.

 

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, str. Piața Corneliu  Coposu  nr. 3.

 

Probele stabilite pentru concurs sunt:

  • Selecția dosarelor se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
  • Proba scrisă se va desfășura în data de 07.12.2020 ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr.3. Mediaș;
  • Interviul se susține în termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr.3. Mediaș;

Condițiile generale: candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.465 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice pentru postul de șef serviciu gradul II la Serviciul Autorizări și Disciplina în Construcții – Direcția Arhitect Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș:

–  studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul  Științe inginerești, domeniul de licență Inginerie Civilă, specializarea Construcții civile, industriale și agricole;

–   studii de master în domeniul administrației publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

– vechime minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere;

–  durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Dosarul de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Municipiului Mediaș – Compartimentul Resurse Umane – Salarizare în  perioada 02.11.2020 – 23.11.2020.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin.(1) din H.G.nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare:

– formularul de  înscriere;

– curriculum vitae, model comun european;

– copia actului de identitate;

– copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

– copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;

– copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

– cazierul judiciar;

– declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele  7:00 – 15:00 de la Compartimentul Resurse Umane – Salarizare, telefon  0269/ 803812.

Publică un comentariu

Comentariu