Consilierii locali din municipiul Mediaș se vor întruni luni 30 mai 2022, de la ora 16:00, la ședința ordinară a lunii martie. Pe ordinea de zi sunt 28 de proiecte de hotărâre.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local și a bugetelor instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei obiectivelor de investiții şi a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2022.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş.

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în regim de închiriere.

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de administrare nr. 5253/11.05.2015-7642/29.05.2015, privind bunurile mobile echipamente de precolectare a deșeurilor.

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriei cu indicele de inflație, pentru imobilele cu destinația de locuințe aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii Consiliului Local Mediaş pentru trecerea imobilului (construcţie şi teren aferent) situat în Mediaş, str. Nucului, nr. 7, jud. Sibiu, înscris în CF nr. 101452 Mediaş, din domeniul public al Statului Român şi administrarea Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Sibiu, în domeniul public al Municipiului Mediaş şi administrarea Consiliului Local Mediaş.

8. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Mediaș a unui imobil – teren, situat în intravilanul Municipiului Mediaș, str. Târgului fn.

9. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a suprafețelor de teren cu destinație agricolă din intravilanul Municipiului Mediaș, aparținând domeniului public/privat al Municipiului Mediaș.

10. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 1239 mp, situat în Municipiul Mediaș, str. Luceafărului, nr. 36, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

11. Proiect de hotărâre privind sistarea stării de indiviziune asupra imobilului (construcție + cotă teren aferent), situat în Municipiul Mediaș str. Johannes Honterus nr. 36 ap. 1, aflată în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de administrare nr. 32/2007 încheiat între Municipiul Mediaș și Unitatea de Asistenţă Medico – Socială Mediaş pentru imobilul situat în Mediaş, str. Acad. Ioan Moraru, nr. 7.

13. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unor investiții finalizate și completarea anexei nr. 3.2. care face parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Curse Regulate în Municipiul Mediaș nr. 1810/01.02.2019.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Spitalului Municipal Mediaş, aprobat prin HCL nr. 174/27.05.2019.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării costului mediu pe km pentru realizarea serviciului de transport public local conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local cu nr. 1810/01.02.2019.

16. Proiect de hotărâre privind anularea atribuirii unui număr de 4 autorizații taxi pentru autovehicule hibrid și demararea unei noi proceduri de atribuire în gestiune delegată a executării serviciului de transport în regim de taxi pentru autovehicule hibrid/electrice.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza PT și a indicatorilor tehnico – economici, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare capace carosabile aferente sistemelor de apă și canalizare și reabilitare denisipatoare și rigole scurgere ape pluviale pe străzi din Municipiul Mediaș – faza II”.

18. Proiect de hotărâre privind completarea Calendarului cultural – sportiv aferent anului 2022, aprobat prin HCL nr. 82/24.02.2022.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului educațional internațional „Oraș Curat” – „Clean City”.

20. Proiect de hotărâre privind completarea HCL Mediaş nr. 112/2022 privind aprobarea „Listei cu persoanele căsătorite care formează familii cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2022”.

21. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe sociale situate în Municipiul Mediaș, str. Gravorilor nr. 4, persoanelor vulnerabile din Municipiul Mediaș.

22. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD „Construire sală de sport Școala Gimnazială Mihai Eminescu” str. Mihai Viteazu nr. 14 și aprobarea documentației de urbanism

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță precum şi a tarifelor aferente unor activități din componența serviciului de salubrizare la SC ECO – SAL SA Mediaș.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare instalație de încălzire centrală Școala Gimnazială nr. 4 (Dealul Furcilor)”.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică moderată a blocurilor de locuințe situate în Municipiul Mediaș, având următoarele componente:

  • RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL. 48, SCARA A+B, SITUAT IN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. GOVORA, NR. 4, JUD. SIBIU;
  •  RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE, SCARA A+B, SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. 1 DECEMBRIE, NR. 22, JUD. SIBIU”.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică moderată a blocurilor de locuințe situate în Municipiul Mediaș, având următoarele componente:

  •  RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL. 12, SCARA A+B+C, SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. GEORGE TOPÂRCEANU, NR. 12, JUD. SIBIU;
  •  RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL. 3, SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. GEOLOGIEI, NR. 3, JUD. SIBIU;
  • RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL. 11, SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. CLUJULUI, NR. 10, JUD. SIBIU”.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică moderată a blocurilor de locuințe situate în Municipiul Mediaș, având următoarele componente:

  •  RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL. 9A, SCARA A+B, SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. STEPHAN LUDWING ROTH, NR. 20, JUD. SIBIU;
  •  RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL. 2, SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. CLUJULUI, NR. 2, JUD. SIBIU;
  • RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE, SCARA A+B, SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. AVRAM IANCU, NR. 36, JUD. SIBIU”.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică moderată a blocurilor de locuințe situate în Municipiul Mediaș, având următoarele componente:

  •  RENOVARE ENERGETIĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL. 20, SCARA A+B+C, SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. TOMIS, NR. 1, JUD. SIBIU;
  • RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE BL. 8 B, SCARA B SITUAT ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ, STR. STEPHAN LUDWING ROTH, NR. 18, JUD. SIBIU”.

Publică un comentariu

Comentariu