Aleșii locali din municipiul Mediaș se întrunesc marți, 28 februarie 2023, în ședința ordinară a Consiliului Local. Ședința se va desfășura în Sala ”Daniel Thellmann” din cadrul Primăriei Mediaș, cu începere de la ora 16:00.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Mediaş la data de 31.12.2022.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 la SC Piaţa Prim-Com SA Mediaș.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 la SC Meditur SA Mediaș.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Clubului Sportiv Municipal Mediaş.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare și închiriere a Bazei sportive a Municipiului Mediaș, aflată în administrarea Clubului Sportiv Municipal Mediaș.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Mediaș prin Clubul Sportiv Municipal Mediaș pentru activități nonprofit de interes local din domeniul sport.

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş.

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea și indexarea cu rata inflației pentru anul 2022-comunicată de Institutul Național de Statistică, a chiriilor stabilite potrivit prevederilor legale în vigoare, pentru locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în Municipiul Mediaș, proprietate a Statului Român, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaș.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități finală pe anul 2023, cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în vederea închirierii, proprietatea privată a Statului Român și aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș.

10. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a bunului reprezentând „Placă comemorativă dedicată lui Hermann Oberth la Mediaş”.

11. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Mediaş a obiectivului de investiție finalizat „Amenajare zone de protecție la trotuare în Municipiul Mediaș-etapa III”.

12. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaș a echipamentelor și sistemelor informatice achiziționate în cadrul proiectului „Soluții informatice integrate privind simplificarea procedurilor administrative, reducerea birocrației și îmbunătățirea organizării instituționale”.

13. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unui bun de natura mijloacelor de transport.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 302 din 27.10.2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mediaș a unor bunuri, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora, în condițiile legii.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării contractului de închiriere nr. 9/12.05.2016 încheiat între Municipiul Mediaș și SNTGN Transgaz SA.

16. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiului din cadrul apartamentului 5 situat administrativ în Mediaş Piața Regele Ferdinand I nr. 31, în favoarea Asociației „Mediaș 750 de ani”.

17. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniului privat al Municipiului Mediaș a unui teren intravilan în suprafață de 614 mp situat în Municipiului Mediaș, str. Hotar Fukuschdorf nr. 4 Județul Sibiu.

18. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Mediaș, a unui imobil-teren, situat intravilanul Municipiului Mediaș, str. Piscului fn.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând terenurile identificate pentru atribuire în folosință gratuită tinerilor în vederea construirii de locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003.

20. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unui imobil cuprins în inventarul domeniului privat al Municipiului Mediaș din „locuință”  în „locuință de serviciu” și repartizarea acestuia.

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractuale a contractului de comodat nr. 2/2018 încheiat între Municipiul Mediaș și Asociația „Sfântul Mihail Mărturisitorul” Mediaș pentru imobilul situat în Mediaş, str. Academician Ioan Moraru nr. 7-„Centru de Îngrijire și Asistență Persoane Vârstnice”.

22. Proiect de hotărâre privind revocarea și radierea dreptului de administrare asupra terenului intravilan înscris în CF 101276 Axente Sever, nr. top. 1128/2/1/10 în favoarea I.L.L. Mediaș.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unor servicii specializate de consultanță, asistență și reprezentare juridică în dosarul nr. 2587/257/2022.

24. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Mediaș ca reprezentant al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu să voteze față de solicitarea SC TRACON SRL de modificare a tarifului de depozitare.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivului de investiții „Extindere rețele de iluminat public în Municipiul Mediaș Șos. Sibiului nr. 48 și str. Rora Mare”.

26. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice și a serviciilor juridice pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene nerambursabile şi din bugetul local.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării atribuțiilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență Mediaș cu atribuții privind adaptarea locală la schimbările climatice.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de parteneriat între Municipiul Mediaș, Liceul Tehnologic Automecanica, și operatorul economic SC Automecanica Mediaș SRL, pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș, pentru anul școlar 2022-2023.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului cultural-sportiv aferent anului 2023.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Mediaș.

32. Proiect de hotărâre privind încheierea convenției definitive pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2023, între Consiliul Local Mediaş prin Direcţia de Asistenţă Socială (D.A.S.) Mediaş şi Asociația “Love & Light Romania”-Centrul Rezidențial Sanctuarul.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor Protocoale de colaborare din cadrul proiectului ,,HUB DE SERVICII MMSS-SII MMSS” cod MYSMIS 130963, încheiate între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Mediaș, prin Direcția de Asistență Socială Mediaș.

34. Proiect de hotărâre privind soluţionarea cererilor de acordare a subvenţiei de la bugetul local, în temeiul Legii nr. 34/1998, pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează unităţi de asistenţă socială, pentru anul 2023.

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ „Dezmembrare imobil în mai mult de 4 parcele în vederea construirii de locuințe, realizare drum și dotare cu infrastructură edilitară” str. Iuliu Maniu fn.

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 70.000.000 lei, în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes local finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană.

37. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Convenției de parteneriat nr. 2025/2018 încheiată între Consiliul Local Mediaş prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociația Sfântul Mihail Mărturisitorul.

38. Proiect de hotărâre privind actualizarea proiectului la faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Modernizarea sediului Primăriei Municipiului Mediaș în vederea creșterii eficienței energetice și gestionării inteligente a energiei.

39. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza P.T., a devizului general, inclusiv descrierea sumară pentru obiectivul de investiții „Centru Multifuncțional-Educațional (Corp E Aviație)”.

40. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 264/2020 privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea calității vieții și a mediului urban în Municipiul Mediaș I”, cod SMIS 125653 și a cheltuielilor legate de proiect.

Publică un comentariu

Comentariu