Aleșii locali din municipiul Mediaș se întrunesc miercuri, 28 septembrie 2022, de la ora 16:00, în sala ”Daniel Thellmann” din incinta Primăriei Mediaș pentru ședinta ordinară a lunii septembrie.

Pe ordinea de zi sunt 26 de proiecte, printre care și proiecte privind reabilitarea mai multor străzi din municipiul Mediaș.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Mediaş, şi bugetele instituţiilor şi serviciilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, a listei obiectivelor de investiţii şi a programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare pe anul 2022.

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuinţele pentru tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în Municipiul Mediaş.

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în regim de închiriere.

4. Proiect de hotărâre privind soluţionarea unor cereri de schimbare a locuinței pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei tranzacţii în vederea stingerii litigiului aflat pe rolul Judecătoriei Mediaş.

6. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil (c-ție + cotă teren aferent) situat în Municipiul Mediaș, str. Constantin Brâncoveanu nr. 2 ap. 3, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

7. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 194 mp, situat în Municipiul Mediaș, str. Buzdului nr. 47, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractuale a contractului de comodat nr. 2/2017 încheiat între Municipiul Mediaș și Asociația „Grup de Acțiune Locală Z.U.M. Mediaș”, pentru spațiul din cadrul imobilului situat în Mediaș, str. Nicolae Iorga nr. 2, ap. 1.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea „Listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Mediaș” aprobată prin HCL Mediaș nr. 157/2001 „privind aprobarea listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Mediaș”.

10. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniului privat al Municipiului Mediaș a unui imobil-teren situat în intravilanul Municipiului Mediaș, str. Angărul de Sus fn.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului privind procedura de înregistrare, evidenţă şi radiere a vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Mediaş şi Sat aparţinător Ighişu Nou”.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza PT și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare rigolă colectare ape pluviale pe str. Viilor Municipiul Mediaș”.

Proiect de peste 200.000 de lei la Mediaș – Va fi schimbată rigola de colectare a apei de pe strada Viilor

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Canalizare pluvială șoseaua Sibiului”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

Canalizarea pluvială de pe Șoseaua Sibiului din Mediaș va fi reabilitată

14. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare loc de joacă Strada Baia de Nisip”.

Proiectul pentru amenajarea unui loc de joacă pe strada Baia de Nisip din nou pe ordinea de zi

15. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Locuințe sociale colective, inclusiv utilități și amenajări exterioare”.

16. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 331/2020 privind aprobarea proiectului „Construcție locuințe sociale colective inclusiv utilități și amenajări exterioare loc de joacă str. Baia de Nisip” cod SMIS 137985 și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare.

17. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Centru Social Comunitar de Agrement și Sport inclusiv amenajări exterioare”.

18. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 333/2020 privind aprobarea proiectului „Centru Social Comunitar de Agrement și Sport”, cod SMIS 137261 și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare str. Gheorghe Pop de Băsești”, rețea canalizare pluvială, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi Municipiul Mediaş-str. Câmpul de Jos și Câmpul de Sus”, retele apă și canalizare, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

Rețeaua de apă și canalizare va fi modernizată pe două străzi din Mediaș

21. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Mediaș, Județul Sibiu”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C3/S/I.1.B COMPONENTA 3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, Investiția I1. – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.B – Construirea de insule ecologice digitalizate.

22. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulată de domnul Lăzăroiu Ioan, împotriva HCL nr. 251/30.08.2022 privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Reabilitare/Modernizare străzi Centru Istoric” Municipiul Mediaș, Județul Sibiu și însușirea Raportului privind implicarea și consultarea publicului nr. 14257/18.08.2022.

23. Proiect de hotărâre privind desemnarea și confirmarea pentru anul școlar 2022/2023 a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Mediaș ca membri ai Consiliilor de administrație, ai Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenței în mediul școlar şi a Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat şi particulare acreditate/autorizate din Municipiul Mediaș.

24. Proiect de hotărâre privind cofinanţarea serviciului social Centru de zi pentru copii cu tulburări de spectru autist al Asociaţiei Sfântul Casian pe anul 2022.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Demolare și construire spălătorie self service” Șoseaua Sibiului fn și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului nr. 11120/14.09.2022.

26. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUZ „Construire locuințe individuale” str. Stadionului fn.

Publică un comentariu

Comentariu