Consilierii locali din municipiul Mediaș se întâlnesc joi, 25 aprilie 2024, la Primăria Mediaș în sala ”Daniel Thellmann” pentru ședința ordinară a Consilului Local al municipiului Mediaș. Pe ordinea de zi sunt propuse 27 de proiecte.

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Mediaş pe trimestrul I 2024
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și a listei obiectivelor de investiții şi a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2024
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale Municipiului Mediaş pe anul 2025
 4. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unui contract de închiriere pentru locuinţa construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Municipiul Mediaş
 5. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe pentru tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe în regim de închiriere
 6. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la înstrăinarea unei cote părți din spațiul în care funcționează SC Kairos – Cabinet Medical Gastroenterologie situat în Mediaş str. 1 Decembrie nr. 23
 7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului (construcție + cotă teren aferentă) situat administrativ în Municipiul Mediaș Piața Regele Ferdinand I nr. 22 Județul Sibiu
 8. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractuale a contractului de închiriere nr. 309/2004, modificat și completat prin acte adiționale, încheiat între Municipiul Mediaș și PATRIA BANK S.A., pentru spațiul din cadrul apartamentului nr. 1 situat in Mediaş, str. Nicolae Iorga nr. 2
 9. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru imobilele cu destinația de locuință preluate conform HCL Mediaș nr. 6/2010 ,,privind ridicarea dreptului de administrare al S.C. Gospodăria Comunală S.A Mediaş cu privire la unităţile locative cuprinse în domeniul privat al Municipiului Mediaş, precum şi revenirea la întregul fond locativ în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaş”
 10. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de dezlipire a unui imobil, situat în intravilanul Municipiului Mediaș, str. Angărul de Sus fn
 11. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniului privat al Municipiului Mediaș a imobilului – teren situat în intravilanul Municipiului Mediaș, cartier Gura Câmpului zona pasarelei și a străzii 1 Decembrie
 12. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației bazei materiale a unor imobile (construcții) situate în Municipiul Mediaș, str. Sticlei nr. 9, aflate în administrarea Liceului Tehnologic Mediensis Mediaș, în spații cu altă destinație, precum și trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mediaș
 13. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Mediaş a unor mijloace fixe
 14. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 alin. (4) și alin. (5) din Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr. 77/28.03.2024 – privind darea în folosință gratuită în favoarea Centrului Creștin al Romilor Betel – Mediaș, a imobilului situat în localitatea Mediaș str. Lucian Blaga fără nr Județul Sibiu, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș
 15. Proiect de hotărâre privind ocuparea temporară a domeniului public al Municipiului Mediaș, în scopul amenajării/amplasării de terase de alimentație publică, pe perioada anului 2024
 16. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și vânzarea cu drept de preemțiune în favoarea domnului Rus Marius Ovidiu și a soției Rus Maria Crina, a terenului intravilan aferent construcției (garaj), în suprafață de 50 mp., situat în localitatea Mediaș str. Laurențius Toppeltinus nr. 14 Județul Sibiu
 17. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a două terenuri intravilane situate în localitatea Mediaș, str. Nicolae Teclu nr. 9 Județul Sibiu, înscrise în CF Mediaș 115411 sub nr. cadastral/nr. topografic 115411 și CF Mediaș 115458 (CF vechi nr. 113236) sub nr. cadastral/nr. topografic 115458, aflate în proprietatea Municipiului Mediaș CIF: 4240677 – domeniul privat
 18. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (c-ție + cotă teren aferent) situat în localitatea Mediaș Piața Regele Ferdinand I nr. 12 ap. 6 Județul Sibiu, aflat în proprietatea Municipiului Mediaș – domeniu privat
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Construire imobil pe structură de metal pentru colantări – înfolieri auto, împrejmuire teren” str. Graia de Jos fără nr. și însușirea Raportului privind implicarea și consultarea publicului
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii ,,Contractului de delegare a activității de tratare aerobă a biodeșeurilor colectate separat din zona 4 Mediaș, Județul Sibiu, în Instalația de Compostare Târnava”, nr. 467/12.04.2023, pentru o perioadă de 12 de luni, pentru asigurarea prestării serviciilor și funcționalității Sistemului de management integrat al deșeurilor la nivelul Județului Sibiu, precum și mandatarea Primarului Municipiului Mediaș ca reprezentant al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu să voteze „pentru” aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la „Contractul de delegarea activității de tratare aerobă a biodeșeurilor colectate separat din zona 4 Mediaș, Județul Sibiu, în Instalația de Compostare Târnava” nr. 467/12.04.2023
 21. Proiect de hotărâre privind avizarea Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate, a Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire a „Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de tratare aerobă a biodeșeurilor colectate separat din Zona 4 Mediaș și Zona 3 Agnita, Județul Sibiu, în instalația de compostare Târnava”, precum și mandatarea Primarului Municipiului Mediaș ca reprezentant al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu să voteze „pentru” aprobarea Studiului de fundamentare, Studiului de Oportunitate, Strategiei de contractare și a Documentației de Atribuire a „Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de tratare aerobă a biodeșeurilor colectate separat din Zona 4 Mediaș și Zona 3 Agnita, Județul Sibiu, în instalația de compostare Târnava”
 22. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Reţele de Canalizare Pluvială în Cartier Vitrometan – Etapa I” categoria de investiţii: Sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială şi sisteme de captare a apelor pluviale aprobat pentru finanţare prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, precum şi a sumei reprezentând categorii de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
 23. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Piaţa Prim – Com S.A. Mediaş de a vota „pentru” la punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGOA din data de 27.05.2024, prima întrunire, respectiv 28.05.2024, a doua întrunire
 24. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societății Meditur S.A. de a vota „pentru” la punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGOA din data de 26.04.2024, prima întrunire, respectiv 29.04.2023, a doua întrunire
 25. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Mediaş pentru reprezentarea Consiliului Local al Municipiului Mediaş în Dosarul nr. 1955/85/2023 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu – Şecţia contencios administrativ şi fiscal
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a statului de funcţii al Spitalului Municipal Mediaş
 27. Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui pentru ședințele Consiliului Local Mediaş

Publică un comentariu

Comentariu